Barnperspektiv

Vårt arbete utgår från ett barnperspektiv. För att säkra att barnets rättigheter tas tillvara är barnkonventionen grunden i hela vår verksamhet. I vårt arbete utgår vår grundsyn från alla barns rätt till liv och utveckling – och ett liv i en trygg miljö utan våld. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter och rättigheter, och frihetsbegränsningar på grund av kön ska alltid motarbetas.

Barnen på Somaya

Vi tar emot barn mellan 0-17 år i vårdnadshavares sällskap. Varje barn får en egen kontaktperson som har huvudansvar för att följa ärendet under placeringstiden med barnets bästa i fokus. För att kvalitetssäkra och samordna vårt arbete med barn har vi har en barnansvarig med kompetens i Trappanmodellen. Vår språkkompetens gör att vi ofta också kan erbjuda stöd på barnets språk. Vi jobbar också aktivt med föräldrastöd samt för att stärka föräldra-barnrelationen. 

Somaya ser barnet som en egen part – med egna behov, önskemål och rättigheter – och inte enbart som medföljande till en person som har blivit utsatt för våld i hemmet eller våld i nära relation och som söker skydd.

Barnperspektivet i Somayas insatser för barn

På centret arbetar vi med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro och det gäller så även för barnen hos oss. Vi anordnar därför barnaktiviteter, både i vardagen och under lov och ledigheter samt födelsedags- och högtidsfiranden.

Skolgång i skyddat boende

Barnets rätt till skolgång gäller även i skyddat boende. Det tillgodoser vi genom att barnets kontaktperson ser till att en säker inskrivning på skola/förskola sker inom tre veckor. Om barnet inte kan börja skolan i anslutning till placeringens början, kan vi erbjuda undervisning av ett lärteam på vårt skyddade aktivitetscenter. 

Lärteamet kommer till vårt skyddade aktivitetscenter och undervisar barnen på deras individuella nivå.