Våra arbetsmetoder

Somayamodellen

Vår arbetsmetod, kopplat till stödsökande, utgår från Somayamodellen. Vi värnar om att våra stödsökande inte bara ska ges ett säkert skyddat boende, utan även verktyg för ett fortsatt liv i frihet och fritt från våld. Alla som placeras på Somaya tilldelas därför en egen kontaktperson som ger stöd och följer upp under hela vistelsen.

Vår personal är flerspråkig och om personal inte talar språket som behövs, bokar vi utbildade tolkar enligt överenskommelse med placerande myndighet.

För att ta fram vår arbetsmetod har vi identifierat centrala skyddsfaktorer som en individ behöver för att äga makten över sitt liv och få chansen att leva ett jämlikt liv i frihet.

Somayamodellen

Rum för stöd: att skapa ett liv fritt från våld

Under 2019-2020 arbetade Somaya, Stiftelsen Unga Kvinnors Värn och Terrafem med en rapport och en metod tillsammans med två forskare. Detta skedde inom projektet ”Stöd till ett fritt liv”. Rapporten innehåller analyser från intervjuer med utsatta kvinnor, socialsekreterare och personal. Materialet innehåller också metoden för långsiktigt stöd, ”Rum för stöd: att skapa ett liv fritt från våld”. Metoden fokuserar på olika typer av stöd, arbetssätt och bemötande. Fokus ligger på kvinnor som har varit utsatta för hedersrelaterat våld, men den är relevant för stöd till kvinnor oavsett vilket kulturellt sammanhang de lever i.

Rum för stöd

Metoden Rum för stöd ger yrkesverksamma som arbetar för att motverka våld i nära relation verktyg och ett helhetstänkande för att strukturera och vidareutveckla arbetet mot våld. Målet är att hjälpa yrkesverksamma att stötta våldsutsatta att uppnå ett liv fritt från våld. Det på ett effektivt, sammanhållet och behovsanpassat sätt. Metoden fungerar för alla, och kan anpassas till varje organisations specifika verksamhet.

Forskarna har identifierat fyra olika typer av stöd utifrån målgruppens behov. De kallas “rum för stöd”: emotionellt stöd, stöd i att navigera, stöd till lärande och förståelse, socialt stöd. Varje rum har ett mål och flera delmål. Rummen beskriver arbetssätt för att stötta kvinnan i att nå målen, och vad som är viktigt att tänka på akut och långsiktigt. De olika faserna är ömsesidigt beroende av varandra. Varje rum beskriver även försvårande omständigheter om kvinnan är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Här kan du läsa rapporten Rum för stöd: ett liv fritt från våld

Här hittar du metoden.