Informationen OM VÅLD är hämtad från SKR

Hedersrelaterat förtryck och våld

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.) Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet.

 

Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är dock att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad oskuld är centrala värden. Kollektivet består av familj, släkt och landsmän. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem.

 

Våldet ser naturligtvis olika ut i familjer som lever i en hederskontext. Men de normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer ska vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan vara lika skadliga för hedern.

Även om kvinnor och tjejer inte har en egen heder är mammor ofta med och utövar kontrollen och förtrycket, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är.

 

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Även killar utsätts, till exempel då de tvingas utöva kontroll på familjemedlemmar eller blir gifta mot sin vilja. Oskuldskravet ställs dock uteslutande på tjejer. Tjejer som bryter mot hedersnormerna skuldbeläggs och bestraffas. Den som utövar bestraffningen, våld och förtrycket uppmuntras eller tvingas till det av den närmaste omgivningen.

 

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandets, vilket gör att hbt-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

 

På regeringens hemsida presenteras följande siffror om ungdomar oro för att bli gifta mot sin vilja.

  • Enligt en gjord uppskattning upplever cirka 70 000 personer mellan 16-25 år att föräldrars uppfattningar, religion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med.
  • Uppskattningsvis 8500 av dessa är oroliga över att inte själva kunna välja vem de ska gifta sig med.
  • Det finns indikationer på att ungas utsatthet kan vara mer utbredd i vissa stadsdelar
  • Det finns indikationer på att myndigheter gör insatser först när situationen blir hotfull för den unga personen.

Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap

Betänkande SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Remissvar 15 nov 2012

 

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR

 

1. Sammanfattning

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR har tagit del av utredningen angående stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I arbetet med remissyttrandet så har vi tagit hjälp av vår medlemsförening Somaya Kvinno- och Tjejjour och vi har valt att understryka deras förslag för att lyfta fram deras unika kompetens på området. SKR instämmer och styrker förslaget i sin helhet att tvångsäktenskap och barnäktenskap kriminaliseras och att dispensen för barnäktenskap tas bort.

Vi önskar dock att följande förslag revideras och att följande förslag på åtgärder beaktas utav regeringen.

 

2. Begreppet tvångsäktenskap och barnäktenskap

Vi yrkar på att oavsett om det är tvångsäktenskap eller barnäktenskap, så är det fortfarande ett tvångsäktenskap och det är all form utav tvång som måste olagliggöras och vara straffbart. I brottsdefinitionen ska även omfattas utav tvånget att vara kvar i ett äktenskap.

 

3. Fullmaktsäktenskap

Vi vill se att all form utav fullmaktsäktenskap ogiltighetsförklaras.

 

4. Informella tvångsäktenskap

Vi instämmer i att dessa ska kriminaliseras. Utredningen visar på att detta fenomen förekommer men det saknas en plan för hur dessa äktenskapsliknande ceremonier ska upphöra. Vi önskar att Regeringen har en plan på hur dessa ceremonier ska upphöra.

 

5. Tvång kvar i äktenskap

Utredningen nämner att det finns en grupp personer som i Sverige år 2012 lever i ett äktenskap som man inte kan avsluta, man är alltså tvingad kvar i äktenskap. Utredningen kommer inte med något förslag trots att våra erfarenheter är att detta är en mycket stor grupp, större än den som utsätts för tvångsäktenskap. Vi föreslår därför följande:

5. 1 Krav på trossamfund som innehar vigselrätt

- Det ska vara förenat med krav på att man följer svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter för att få vigseltillstånd.

- Det ska vara förenat med ett kravtest där man kan påvisa ovan punkt och god samhällsorientering för att kunna viga personer.

5. 2 Förändringar i ansökan om äktenskapsskillnad och dom därom

- Det ska införas en mening i den civilrättsliga ansökan om äktenskapsskillnad som säger "Jag ansöker om religiös och civilrättslig äktenskapsskillnad".

- Dom om äktenskapsskillnad ska åtföljas av meningen "Du är härmed civilrättsligt och religiöst skild".

 

6. Information om äktenskapspartners belastningsregister

Många personer som kommer till Sverige på anknytning av personer som satt detta i system uppger att de aldrig skulle kommit till landet om de haft kännedom om att parten tidigare dömts för kvinnofridskränkning.

- Vi föreslår att det informeras vid ansökan om anknytningsvisum till Sverige att det finns en möjlighet för parten utomlands att be om ett utdrag ur belastningsregistret från den part som finns i Sverige.

 

7. Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Utredningens förslag är att nämnden i sin ordinarie verksamhet ska" föra dialog med samfunden och vigselförrättarna om barnäktenskap och äktenskap mot den fria viljan" (a.a s 23)

- Vi föreslår att det ska vara förenat med krav på öppenhet/insyn, jämställdhet, delaktighet, utbildning och kvalitet i samfunden och hos vigselförrättarna vilket ska vara direkt sammankopplat till statligt stöd.

 

8. Straffsatserna för kriminalisering av tvångsäktenskap bör höjas

8.1 BrB 4 kap § 4 c om äktenskapstvång ska enligt vårt förslag dömas till fängelse i högst 8 år.

8.2 BrB 4 kap § 4 d om vilseledande ska enligt vårt förslag dömas till fängelse i högst 5 år.

8.3 BrB 7 kap § 1 b om barnäktenskap ska enligt vårt förslag dömas till fängelse i högst 8 år.

 

Carina Ohlsson
Förbundsordförande
Sveriges Kvinno- & Tjejjourers Riksförbund

 

Olga Persson
Förbundssekreterare
Sveriges Kvinno- & Tjejjourers Riksförbund