Informationen OM VÅLD är hämtad från SKR

Feminism och jämställdhet

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.) Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

SKR:s vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vara feminist är att agera, politiskt och/eller i vardagen, för att uppnå ett jämställt samhälle.

 

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har satt upp fyra delmål för att nå dit:

 

• Jämn fördelning av makt och inflytande

• Ekonomisk jämställdhet

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 

Förtrycket mot kvinnor i egenskap av kvinnor genomsyrar hela världen. FN:s kvinnokonvention, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, trädde i kraft 1981, och i början av 2000-talet antogs åtta mål, de så kallade millenniemålen, för att utrota fattigdomen i världen till år 2015. Två av delmålen är jämställdhet mellan könen och minskad mödradödligheten.

FN:s Kvinnokonvention

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979. Sverige undertecknade konventionen som första land den 7 mars 1980. Idag har de flesta stater (186 st) anslutit sig till konventionen men t ex USA står fortfarande utanför. Dessutom har många länder lämnat in väldigt omfattande reservationer.

 

CEDAW är liksom övriga konventioner om mänskliga rättigheter en förpliktelse för de stater som ratificerat den. Den handlar alltså inte om ansvar enskilda individer emellan utan om det ansvar staten har för att garantera kvinnor och män samma rättigheter. Därför finns också ett övervakningsorgan inom FN, Kvinnodiskrimineringskommittén, som ska granska huruvida staterna uppfyller sina åtaganden under CEDAW.

 

Utgångspunkten för kvinnokonventionen är en medvetenhet om att en ändring av mannens traditionella roll liksom kvinnans roll inom samhället och familjen är nödvändig för att full jämställdhet skall uppnås. Man är besluten att genomföra principerna i konventionen och vidta de åtgärder som krävs för att avskaffa diskriminering av kvinnor i alla dess former.

 

Enskilda individer i länder som ratificerat protokollet kan vända sig till kvinnokommittén om de uttömt alla andra möjligheter att få gehör när de blivit utsatta för kränkningar. Protokollet ger också kommittén rätt att på eget initiativ undersöka misstankar om kränkning av CEDAW. Vart fjärde år måste medlemsstaterna lämna en rapport om hur de levt upp till konventionens artiklar.

Jämställdhet i Sverige

Sverige ligger fyra på World Economic Forums lista Global Gender Gap Report, en rapport som mäter jämställdheten i världen. När det gäller makt och inflytande är bilden splittrad. Sverige har ett av världens minst ojämställda parlament, med 45 procent kvinnor, men har samtidigt aldrig haft en kvinnlig regeringschef.

 

Och så fortsätter det. I börsföretag är 4 procent av styrelseordföranden kvinnor, siffran i statliga bolagsstyrelser är 35 procent. Ju fler kvinnor det finns inom ett yrke desto sämre är lönen. Enligt Medlingsinstitutet tjänade kvinnor generellt 85,2 procent av mäns löner år 2009.

 

Kvinnor tar fortfarande ut mer är tre fjärdedelar av föräldraledigheten, utför merparten av det obetalda arbetet i hemmet och jobbar mer deltid, särskilt om de har små barn. Det får konsekvenser för bland annat kvinnornas löneutveckling och pension.

 

Kvinnor utsätts för en viss typ av våld för att de är kvinnor, till exempel våld i nära relationer och sexuellt våld. Drygt 5 000 våldtäkter anmäls varje år och ungefär var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner. År 2006 uppskattade Socialstyrelsen att de samhällsekonomiska kostnaderna av våld mot kvinnor låg på mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år, varav direkta sjukhuskostnader utgjorde 38 miljoner.

 

När det gäller våld i nära relationer är det oftast kvinnor som utsätts och gärningsmannen är ofta en man som kvinnan är bekant med. Under 2010 anmäldes 2 501 fall av grov kvinnofridskränkning och 27 301 fall av misshandel mot kvinnor, men mörkertalet antas vara stort.

Jämställdhet i Världen

Makten är könsmässigt orättvist fördelad i världen och det genomsyrar allt från politiskt inflytande till ekonomi, hälsa och våld. Kvinnor utgör 18,6 procent av parlamentarikerna i världen. Inte i något land har den kritiska siffran om 30-procentigt kvinnligt ledarskap i det offentliga livet uppnåtts och när det gäller ledande befattningar går det i dag en kvinna på nio män.

 

Många kvinnor är också ekonomiskt utsatta. De utgör 70 procent av världens fattigaste människor, tjänar bara en tiondel av världens inkomster och äger en procent av all egendom . De som arbetar tjänar ofta mellan 70 – 90 procent av männens löner, ibland mindre, och kvinnor sköter även sju tiondelar av världens obetalda arbete i hemmet. Att kvinnor på många håll inte äger marken de brukar får konsekvenser bland annat för deras möjlighet att få banklån, försäkringar och sparkonton.

 

Enligt beräkningar från Världsbanken och Unesco är kostnaden för att inte utbilda flickor till samma standard som pojkar 92 miljarder dollar om året. Det årliga utvecklingsbiståndet från den utvecklade världen är 103 miljarder dollar. Eller som Kofi Annan, före detta FN-general, uttrycker det: "Det finns inget mer effektivt verktyg för utveckling än flickors utbildning" .

 

Utbildning är även avgörande för kvinnors hälsa. Utbildade flickor löper mindre risk att bli utnyttjade, falla offer för människohandel eller smittas av hiv. Trots det är 57 procent av de barn som inte går i skolan flickor. I Syd- och Västasien når siffrorna upp till 66 procent .

 

Det könsrelaterade våldet är en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Mellan 15 och 71 procent av kvinnorna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Våldet är också en nyckelfaktor som hindrar flickor från att få utbildning. Sexuellt våld är en av orsakerna till spridningen av hiv, i vissa länder uppger 30 procent av kvinnorna att deras första sexuella erfarenhet var tvingad.

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Kvinnans möjlighet att själv bestämma över sin kropp och om hon vill få barn påverkar hennes chanser till utbildning, ett bra arbete och delaktighet i beslut. SRHR inbegriper mödrahälsa, rätt till legala och säkra aborter samt möjlighet att använda preventivmedel. Fortfarande dör cirka 1 000 kvinnor varje dag i mödradödlighet, mörkertalen är dock stora.

Våld och jämställdhet

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor "en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen". Så länge det pågår kan inte könsmässig rättvisa uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. Orsaken grundar sig i ojämlika maktrelationer och könsrelaterad diskriminering mellan män och kvinnor. Att arbeta för kvinnors inflytande och jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa våldet.

 

Jämställdheten berör inte bara de kvinnor som utsätts för kränkningar utan är även en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier om visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centrala när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet.

 

Women for Women International har också visat att det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och att våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Även FN:s resolution 1820 erkänner att sexuellt våld används som krigsstrategi och kan försvåra arbetet för säkerhet och fred.