Informationen OM VÅLD är hämtad från Unizon

Om våld

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.) Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

Vi har samlat information om våld i hemmet och i nära relation och hur det påverkar inte bara den som är utsatt utan även andra runt omkring som barn.

Mäns våld mot kvinnor

På en global såväl som en nationell nivå har mäns våld mot kvinnor definierats som ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem som utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv.

Läs mer >

Våld i nära relationer

En majoritet av det våld som riktas mot kvinnor sker i hemmet och utövas av en partner eller ex-partner. Våld förekommer i alla typer av parrelationer, oavsett parternas sexualitet och könsidentitet.

Läs mer >

Barn som upplever våld

Vart tionde barn är med om att mamman misshandlas av sin partner, ofta barnets pappa. Det innebär cirka 200 000 barn i Sverige. Varje år bor runt tusen barn på någon av unizons kvinnojourer. Dessa barn har tillsammans med sin mamma flytt från en våldsam partner och pappa.

Läs mer >

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet.

Läs mer >

Feminism & jämställdhet

Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att vara feminist är att agera, politiskt och/eller i vardagen, för att uppnå ett jämställt samhälle.

Läs mer >

Källa

Bilden är hämtad från Unizons hemsida