Somaya Modellen

Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.) Johnér Bildbyrå AB har sponsrat Somaya med bilden. (Personen på bilden har inte med innehållet att göra.)

Somaya har under de femton år vi arbetat med skydd av kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relation utvecklat arbetssätt, rutiner och stöddokument som kvalitetssäkrar vårt arbete, även kallat Somaya modellen. Denna modell erbjuds andra kvinnojourer utbildning i och hittills har över 100 jourer tagit del av delar eller hela modellen.

 

Som placerare vill du veta vad som ingår i de olika boenden som erbjuder skydd. För Somaya är det viktigt att den våldsutsatte, placeraren och vi som erbjuder skydd har en samsyn kring behov, möjligheter och mål.

 

Vi kan lämna referenser från placerare, ring kansliet för mer information.

Inför placering

CHECKLISTA

Inför placering får du en checklista med frågor om skyddsbehov, psykisk och fysisk hälsa och andra viktiga teman. De hjälper oss att göra en bedömning av de insatser vi kan erbjuda.

Vi har stor erfarenhet att stödja kvinnor utsatta för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och kvinnor som varit isolerade från samhället och inte fått gå i skola eller fått möjlighet att lära sig det svenska samhället.  

 

HUR?

Vi erbjuder skyddat kollektivboende där kris, stöd och motivationssamtal varvas med praktiska, pedagogiska och moment med hälsoinriktning. Fokus är självbestämmande med bearbetande samtal tillsammans med kunning och utbildad personal.

 

PERSONAL?

Personalen är flerspråkig och har stor kunskap och erfarenheter att samtala, motivera och vägleda personer utsatta för våld. Alla har eller är under högskoleutbildning.

 

NÄR?

Kontakta Somayas kansli för placering under kontorstid. Akutinskrivning kan ske dygnet runt. Ring verksamhetsledare 08-12016500.

Under boendetiden

HANDLINGSPLAN
Vi arbetar enligt Somaya modellens handlingsplan som har en helhetssyn på kvinnans situation med 7 livsområden. Kvinnan är själv delaktig i handlingsplanen. 

 

LEDSAGNING

För att kvinnan ska kunna bli självständig kan det behövas navigering och stöd i mötet med samhället.  

 

RÄTTSPROCESS

Vi kan erbjuda kontakt med erfarna och kompetenta advokater.

 

PLACERAREN

Vi ser att placeraren är aktiv under placeringstiden och har kontinuerliga möten med kvinnan och eventuellt barnet. Somaya dokumenterar sitt arbete. 

 

BARN

Barn upp till 18 år kan bo tillsammans med sin mamma på boendet. Barn får en egen kontaktperson, har egna bearbetande samtal och egen handlingsplan.


TID?
I genomsnitt är kvinnor med barn boende hos oss i  4 månader. Alla barn går i skola. 

Efter boendetiden

EFFEKTER?
Vi har genom en forskaranalys sett att personer efter skyddat boende har stora psykiska fysiska svårigheter.

 

BEHOV?
Kvinnor med utländsk bakgrund som bott på skyddat boende har behov av insatser under längre tid än en placering på skyddat boende varar.

 

 

UTSLUSSNINGSBOENDE

 Texten är under bearbetning

 

 

KVALIFICERAD KONTAKTPERSON
Vi kan erbjuda kvinnor som bott på skyddat boende kontakt med en kvalificerad kontaktperson mellan 4-10 timmar/vecka.

 

Innan placering

För att optimera kvinnan och barnens vistelse på skyddat boende visar forskning och Somayas erfarenhet att flera områden är känsliga och om de undanröjs så kan kvinnans landningsfas och uppbrottsprocess säkerställas.

 

Ring kansliet för att få tillgång till checklistan!

08-760 96 11