Informationen OM VÅLD är hämtad från Unizon

Sexualbrott

Våldtäkt

En gärning bedöms som våldtäkt när:
- någon genom misshandel eller annars med våld (t ex genom att lägga sig på den andra) eller hot om brottslig gärning (t ex hot om våld eller hot om att göra någon närstående illa eller hot om att förstöra något).- tvingar en annan person till samlag (vaginalt, analt och oralt) eller
att företa eller tåla annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag (t ex att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

 

Som våldtäkt bedöms också
- när någon genomför samlag (vaginalt, analt och oralt) eller
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag(t ex att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

 

- genom att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i hjälplöst tillstånd pga

 • medvetslöshetsömn
 • berusning eller annan drogpåverkan
 • sjukdom
 • kroppsskada
 • psykisk störning
 • eller annars med hänsyn till omständigheterna

 

Det finns tre olika grader av våldtäkt:

 • våldtäkt
 • mindre grov våldtäkt
 • grov våldtäkt

Våldtäkten kan bedömas som mindre grov beroende på omständigheterna, t ex om det varit ett kortvarigt händelseförlopp, gärningsmannen har slutat med våldtäkten när den utsatta/e har vaknat och sagt åt gärningsmannen att sluta, det inte funnits några förödmjukande eller förnedrade inslag.

 

För att bedöma om våldtäkten ska anses som grov ska man särskilt beakta om våldet eller hotet

 • varit av särskilt allvarlig art
 • om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet

Straffskala
Det maximala straffet för våldtäkt är fängelse i lägst två år och högst sex år.

Straffet för mindre grov våldtäkt är fängelse i högst fyra år.

Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fyra år och högst tio år.

 

Preskriptionstider
Preskriptionstiden för våldtäkt är tio år, för mindre grov våldtäkt 10 år och för grov våldtäkt 15 år.

 

Våldtäkt mot barn

En gärning bedöms som våldtäkt mot barn när
-någon har samlag (vaginalt, analt och oralt) med ett barn under 15 år eller med ett sådant barn genomför en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är att jämföra med samlag (t ex att stoppa in fingrar eller något föremål i slidan eller anus, eller vidröra den andras kropp med sitt könsorgan).

 

Det krävs således ingen misshandel, våld eller hot om brottslig gärning för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn.

 

En gärning bedöms också som våldtäkt om
- någon har samlag (vaginalt, analt och oralt) eller genomför en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är att jämföra med samlag med ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år och som är barn till gärningsmannen eller står under fostran eller har ett liknade förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara pga en myndighets beslut.

 

Det finns två olika grader av våldtäkt mot barn

 • våldtäkt mot barn
 • grov våldtäkt mot barn

För att bedöma om våldtäkt mot barn ska anses som grovt ska man särskilt beakta om:

gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärningfler än en har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit iövergreppetgärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 

Straffskala
Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två år och högst sex år

Straffet för grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra år och högst tio år

 

Preskriptionstider
Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år och för grov våldtäkt mot barn femton år

 

Sexuellt tvång

Sexuellt tvång är ett "mildare" brott än våldtäkt. Den sexuella handlingen ska inte vara lika "kvalificerad" som i våldtäktsfallet.

 

En gärning bedöms som sexuellt tvång när
-någon genom olaga tvång (dvs genom misshandel eller med våld, hot om brottslig gärning eller liknade) förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling.

 

Den sexuella handlingen måste ha haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnat åt att kränka den andras sexuella integritet. Det måste också ha förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring t ex att någon tvingats onanera åt gärningsmannen eller att gärningsmannen fingrat på eller på annat sätt flyktigt berört den andras könsorgan. Typiskt sett ska handlingen ha syftat till att väcka eller tillfredsställa bådas eller den enas sexuella drift.

 

Som sexuellt tvång bedöms också
- när någon utför sådana sexuella handlingar som ovan beskrivs genom att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i hjälplöst tillstånd pga

 • medvetslöshetsömn
 • berusning eller annan drogpåverkan
 • sjukdom
 • kroppsskada
 • psykisk störning
 • eller annars med hänsyn till omständigheterna

 

Det finns två olika grader av sexuellt tvång:

 • sexuellt tvång
 • grovt sexuellt tvång

För att bedöma om det sexuella tvånget ska anses som grov ska man särskilt beakta om

 • fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet

 

Straffskala
Det maximala straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst två år

Straffet för grovt sexuellt tvång är fängelse i lägst sex månader och högst sex år

 

Preskriptionstider
Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år

 

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

En gärning bedöms som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning när

- någon förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling

- genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen.

 

Exempel på fall då någon kan vara i beroendeställning till en annan är

 • en arbetstagare och en arbetsgivare
 • en konfirmand och en präst
 • en narkoman och en langare
 • en som är ekonomiskt beroende av någon annan
 • en patient och en läkare/psykolog
 • en elev och en lärare

Det krävs att den utsatta/e ska stå under ett tryck som är av allvarlig betydelse för henne/honom. Gärningsmannen måste på något sätt ha varit aktiv för att få den sexuella handlingen till stånd.

 

När det ska bestämmas om det har varit fråga om allvarligt missbruk ska det göras en objektiv bedömning. Förövarens egen uppfattning saknar betydelse.

 

Om den utsatta/utsatte själv tagit initiativ eller varit aktiv för det sexuella umgänget kan gärningsmannen inte dömas för brottet.

 

Det finns två olika grader av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

 • sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
 • grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

För att bedöma om det sexuella utnyttjandet av person i beroendeställning ska anses som grovt ska man särskilt beakta om

 • fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet
 • gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet

Straffskala
Det maximala straffet för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning är fängelse i högst två år. Straffet för grov sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

 

Preskriptionstider
Preskriptionstiden för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning är fem år och för grov sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning tio år.

Allmänt om sexualbrott

Alla sexualbrott återfinns i 6 kapitlet Brottsbalken. Lagen kom till 2005, med undantag för brottet som kallas "groomning" och som tillkom 2009.

 

De nya lagändringarna syftade till att förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Utgångspunkten för lagstiftningen är att varje människa i varje situation har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och att hennes eller hans önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.

 

När det gäller barn under 15 år är den sexuella självbestämmanderätten utan betydelse.

Barn under 15 år har behov av ett absolut skydd mot sexuella handlingar