Informationen OM VÅLD är hämtad från Unizon

Seperation och boende

Skilsmässa

Om båda parterna är överens om att de ska skiljas är det lätt att begära skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det också heter.

Det enklaste sättet är att använda sig av blanketten "gemensam ansökan om äktenskapsskillnad" som man finner på http://www.domstol.se/Publikationer/Blanketter/DV_163.pdf. Om man inte har tillgång till internet kan blanketten beställas från tingsrätten eller hämtas där.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbevis för skilsmässa. Personbevisen får man gratis från skatteverket. Man kan beställa personbevisen per telefon eller genom skatteverkets hemsida. Det ska vara personbevis för båda makarna samt alla barn, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Därefter ska 450 kr sättas in på tingsrättens plusgirokonto. Man kan ringa till tingsrätten och fråga efter plusgirokontot eller söka på domstolsverkets hemsida www.domstol.se.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till den tingsrätt som finns närmast platsen där man bor, dvs där man har sin "hemvist". Om man är osäker på vilken tingsrätt man tillhör kan man bara ringa till tingsrätten och fråga om det är den tingsrätten man tillhör.

Om ingen av makarna har vårdnaden om eller varaktigt bor med barn under 16 år kan tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad på mycket kort tid. Det kan gå på några veckor.

Om båda makarna eller en av makarna har vårdnaden om barn under 16 år som de också varaktigt bor med, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässa, måste äktenskapsskillnaden föregås av sex månaders betänketid, det vill säga parterna måste vänta sex månader innan tingsrätten meddelar dom på äktenskapsskillnad. Under den tiden kan parterna fortsätta att bo ihop om de vill men de kan också flytta ifrån varandra – det har ingen betydelse för äktenskapsskillnaden.

Efter sex månader men senast inom ett år från det att ansökan om gemensam äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten måste makarna eller någon av makarna ansöka om fullföljd av äktenskapsskillnad. Det finns ingen särskild blankett för det utan det går bra att skicka ett vanligt brev till tingsrätten och säga att man vill "få en dom på äktenskapsskillnad" eller att man "begär fullföljd av äktenskapsskillnad". Nya personbevis ska bifogas.

Det är först när domen på äktenskapsskillnaden vinner laga kraft, dvs när den inte längre går att överklaga som äktenskapet är helt upplöst.

Om bara den ena parten vill skilja sig måste han/hon lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Bodelning vid skilsmässa

När makar skiljer sig har de rätt att begära bodelning. Bodelning kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten.

 

En enkel bodelning går till på följande sätt:

  • skriv upp parternas respektive tillgångar med avdrag för skulder
  • addera respektive nettotillgångar (d.v.s. tillgångarna minus skulderna)
  • hälften av de sammanlagda nettotillgångarna är vardera partens giftorättsdel som vardera parten ska behålla. Om en part har mer tillgångar än giftorättsdelen ska han/hon ge den överskjutande delen till den andra parten så att båda parterna erhåller lika stora belopp.

 

Exempel:
Make A
Tillgångar: 150 000 kr
Skulder: -50 000 kr
Nettotillgång:100 000 kr

 

Make B
Tillgångar: 300 000 kr
Skulder: -100 000 kr
Nettotillgång: 200 000 kr

300 000 kr (100 000 kr + 200 000 kr) / 2 = 150 000 kr

 

Vardera maken ska således få sig tilldelad 150 000 kr i bodelningen vilket innebär att Make B måste ge Make A 50 000 kr.

 

Om parterna har ett äktenskapsförord genom vilket en del egendom är enskild egendom eller om någon av parterna har fått arv eller gåva med villkor om enskild egendom ska den enskilda egendomen inte tas med i bodelning.

 

Om fastigheter eller bostadsrätter ingår i bodelningen ska den latenta
kapitalvinstsskatten mm beaktas.

 

En del bodelningar är mycket enkla att göra medan andra kan vara mycket komplicerade. Om makar inte kan komma överens om hur de ska dela sina tillgångar och skulder, vare sig själva eller med hjälp av ombud, kan de vända sig till en bodelningsförrättare.

 

Separation samboförhållande

Hur gör man om man är överens att separera när man är sambo?

 

Det finns inget formkrav för separation när man är sambor. I sambolagen framkommer dock klart att ett samboförhållande upphör när

  • samborna eller någon av dem ingår äktenskap
  • om samborna flyttar isär
  • om någon av dem avlider
  • om en sambo ansöker om förordnade av bodelningsförrättare
  • om en sambo ansöker om kvarsittanderätten till bostaden eller
  • om en sambo väcker talan om övertagande av bostaden

Bodelning vid samboförhållande

När sambor separerar har de rätt till bodelning på samma sätt som gifta. Det finns dock några men mycket viktiga skillnader.

 

Det bara sambors gemensamma bostad och bohag som ingår i bodelningen. I bodelning ingår således inga fritishus, bilar, båtar, pengar på banken etc.

 

Det är också viktigt att komma ihåg att den som vill ha bodelning måste begära det inom ett år från den dag då samboförhållandet upphörde eller för det fall sambon har avlidit, senast när bouppteckning förrättas.

Kvarsittanderätt till gemensam bostad

Om parter inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden kan de vända sig till tingsrätten och begära kvarsittanderätt till bostaden till dess bodelning sker. Detta gäller både för gifta makar och för sambor.

 

Det är viktigt att notera att rätten att bo kvar i bostaden endast gäller till dess att en bodelning görs. I bodelningen bestämt slutligt vem som ska få bostaden sig tilldelad.

 

Tingsrätten beslutar att den som har störst behov av bostaden får kvarsittanderätten. Om barnet/n bor kvar hos en förälder är det oftast den föräldern som har störst behov av bostaden.

 

Omständigheter som tingsrätten tar i beaktande när de beslutar om vem som ska få kvarsittanderätten är om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller om någon av parterna har råd att köpa en ny bostad.

 

När tingsrätten har beslutat om kvarsittanderätt har den som ska bo kvar rätt att byta lås på bostaden. Den som inte får kvarsittanderätten har rätt att hämta sina personliga tillhörigheter.

 

Om den andra parten vägrar att lämna bostaden efter ett beslut från tingsrätten kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning.