Informationen OM VÅLD är hämtad från Unizon

Lista på myndigheter

Frågor om våld mot kvinnor och barn berör en mängd myndigheter. Till dessa hör bland andra Polisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Migrationsverket, Kriminalvården.

 

Lista på myndigheter
Arbetsmarknadsdepartementet är det av regeringens departement som ansvarar för frågor om integration, diskriminering och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om departementets ansvarsområden, om vilka myndigheter som tillhör departementet, om aktuella utredningar och remisser.

 

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndighetens kärnverksamhet är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om Brottsofferfonden.

 

På Brottoffermyndighetens hemsida finns också en portal där du som utsatts för brott kan hitta information om vilka rättigheter och möjligheter du har och vilken typ av stöd och hjälp som finns. Här finns t ex information om brottsskadeersättning, om hur rättsprocessen går till och vanliga frågor och svar.

 

BRÅ - Brottsförebyggande Rådet arbetar med utveckling, utvärdering, forskning och information. På BRÅ:s hemsida finns bland annat aktuell information om det brottsförebyggande arbetet, statistik, konferenser och de senaste nyheterna inom området.

 

På Domstolsverkets hemsida kan du läsa mer om rättsskydd eller rättshjälp, samt familjerättsliga frågorna som bl.a. äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, underhåll till barn, barns rätt till umgänge med förälder, bodelning och boenderätt. Domstolsverket är också centralmyndighet för rättshjälpen och ska i sitt arbete iaktta domstolarnas självständighet i deras dömande och rättstillämpande uppgifter.

 

Försäkringskassan har ansvaret för utbetalningar i samband med sjukdom eller vård av sjukt barn, rehabilitering, bostadsbidrag eller handikappersättning. På hemsidan hittar du information och blanketter.

 

Högsta domtolen (HD) har till uppgift är att skapa prejudikat - vägledande avgöranden - som visar hur lagarna ska tolkas och hur olika rättsliga problem ska lösas. HD är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. För att HD ska ta upp och avgöra ett överklagat mål krävs prövningstillstånd.

 

Till Kriminalvården hör häkte, frivård och anstalter, i dagligt tal kallat fängelser. Kriminalvården driver IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) som är ett behandlingsprogram för män som misshandlar den kvinna de lever eller har levt i nära relation med. Kriminalvården tillgodoser även kvinnornas säkerhet under tiden männen vistas i anstalt.

 

Länsstyrelserna samordnar de statliga och kommunala verksamheterna i länen. Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation som ska värna om sitt län, se till att länet utvecklas på invånarnas villkor och föra länsbornas talan.

 

Migrationsverket prövar ansökningar om asyl, visum, svenskt medborgarskap mm. På hemsidan hittar du invandringsstatistik, trycksaker, information om lagstiftning mm. I utredningar och bedömningar som görs på Migrationsverket ingår att pröva kvinnors skyddsbehov och övriga grunder för uppehållstillstånd.

 

Nationellt centrum för Kvinnofrid, NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

 

Polisen har bland annat till uppgift att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar. Polisen får in allt fler anmälningar om brott mot kvinnor och barn där gärningsmannen har eller har haft en relation till brottsoffret. Polisen är skyldig att ingripa om det finns kännedom om övergrepp. Mäns våld mot kvinnor faller under allmänt åtal, vilket innebär att polisen inte behöver vänta på att den utsatta kvinnans ska anmäla våldsbrottet.

 

På Riksdagens webbplats finner du partipolitiskt neutral information om riksdagen, dess arbete och beslut. Här hittar du protokoll, betänkanden, motioner, interpellationer, frågor, skrifliga svar, pågående debatter m.m.

 

Rikspolisstyrelsen är en central myndighet som ska utveckla metoder och tekniker, men också fungera som rådgivare för polisväsendet i landet. Rikspolisstyrelsen ska också se till att de riktlinjer som riksdagen och regeringen fastlagt för polisverksamheten får genomslag i polisarbetet.

 

Rättshjälpsmyndigheten handlägger samtliga ärenden enligt rättshjälpslagen som inte finns hos domstol. I ärenden som finns hos domstol verkställer myndigheten domstolens beslut i rättshjälpsfrågor.

 

Rättsmedicinalverket ansvarar för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi samt rättsgenetik. Myndigheten gör utredningar och medicinska undersökningar åt övriga rättsväsendet. Det bedömer även om brottslingar har en psykisk störning eller ej (så kallad rättspsykiatrisk undersökning), kontrollerar drogpåverkan, gör faderskapstest och undersöker onaturliga dödsfall.

 

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten har tagit fram ett material med konkreta råd till skolorna kring den beredskap och kunskap som behövs för att ta emot barn som lever med skyddade personuppgifter.

 

Socialdepartementet arbetar med barnpolitik, familjepolitik, folkhälsa, handikappolitik, sjukvård, socialtjänst, äldrefrågor. Här kan du läsa mer om departementets ansvarsområden, om vilka myndigheter som tillhör departementet, om aktuella utredningar och remisser.

 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ska verka för att alla ska erbjudas god hälsa och social välfärd. På hemsidan hittar du bl a utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor, skrifter om vårdnadstvister och socialtjänstlagen.

 

Statens folkhälsoinstitut fungerar som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa. De följer upp och samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken och bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

 

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL är en del av polisen, men är samtidigt en självständig myndighet. SKL utför kriminaltekniska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

 

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner och landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland. Här kan du läsa om vad Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med samt hitta information, adresser och telefonnummer till landets kommuner.

 

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som följer utvecklingen och föreslår åtgärder för att förbättra ungdomars levnadsvillkor. Ungdomsstyrelsen ansvarar för EU-programmet Ungdom och skapar opinion i ungdomspolitiska frågor.

 

Utbildningsdepartmentet ansvarar bland annat för jämställdhet, politik för det civila samhället cch ungdomspolitik.

 

Åklagarmyndigheten omfattar alla tidigare lokala och regionala åklagarmyndigheter inom vilka de allmänna åklagarna var anställda. Myndigheten har tre internationella åklagarkammare. Den bedriver också metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden.