Informationen OM VÅLD är hämtad från Unizon

Lag & Rätt

I lagboken hittar man alla brottsrubriceringar i Brottsbalken.

 

I kapitlet 3 finns alla brott om liv och hälsa

I kapitlet 4 finns alla brott om frihet och frid

I kapitlet 5 finns alla brott om ärekränkning

I kapitlet 6 finns alla brott om sexualbrott

I kapitlet 7 finns alla brott om brott mot familj

I kapitlet 15 finns alla brott om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

I kapitlet 24 finns regler för allmänna grunder för ansvarsfrihet

I kapitlet 25 finns regler om böter mm

I kapitlet 26 finns regler om fängelse

I kapitlet 27 finns regler om villkorlig dom

I kapitlet 28 finns regler om skyddstillsyn

I kapitlet 29 finns regler om straffmätning och påföljdseftergift

I kapitlet 30 finns regler om val av påföljd

I kapitlet 31 finns regler om överlämnande till särskild vård i vissa fall

I kapitlet 32 finns regler om överlämnande till särskild vård för unga

I kapitlet 35 finns regler om preskription av brott

Vårdnad, boende och umgänge

När kvinnor behöver skydd från sina misshandlande män tar de ofta sin tillflykt till en kvinnojour eller liknande skyddad bostad. Ofta har de sitt/sina barn med sig. Barnet/n har ofta bevittnat våld och barnet/n är liksom kvinnorna ofta traumatiserade och befinner sig i kris.

 

En fråga som i dessa situationer ofta uppstår är om kvinnan måste lämna ut sitt/sina barn till pappan, tillika misshandlande mannen, för det fall pappan vill träffa barnet/n.

Läs mer >

Seperation och boende

Bodelning vid skilsmässa

När makar skiljer sig har de rätt att begära bodelning. Bodelning kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten.

 

Bodelning vid samboförhållande

När sambor separerar har de rätt till bodelning på samma sätt som gifta. Det finns dock några men mycket viktiga skillnader.

Läs mer >

Sexualbrott

Allmänt om sexualbrott

Alla sexualbrott återfinns i 6 kapitlet Brottsbalken. Lagen kom till 2005, med undantag för brottet som kallas "groomning" och som tillkom 2009.

 

Våldtäkt

En gärning bedöms som våldtäkt när någon genom misshandel eller eller hot tvingar en annan person till samlag tåla annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

 

Våldtäkt på barn

Flera punkter är dom samma som för våldtäkt men det krävs ingen misshandel, våld eller hot om brottslig gärning för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn.

Läs mer >

Rättsprocesser

Olika typer av rättegångar

Civilrätten avgör tvister mellan privatpersoner och/eller företag. I Brottmålsrättegångar väcker en åklagare åtal mot en misstänkt som begått brottslig handling. Förvaltningsmål är mål mellan myndighet och privatpersoner

 

Förundersökning och målsägandebiträde

När ett brott polisanmäls påbörjas en förunder-sökning, den leds av en åklagare och utförs av polisen. Ett målsägandebiträde ska tillvarata målsägandens intresse i målet.

 

Polis, åklagare och domstol

Polisen utreder, åklaren väcker åtal och domstolen bestämmer straffet.

Läs mer >

Övrig infomation

Stalking

Olaga förföljelse.

 

Skadestånd

När man rätt till skadestånd.

 

Skyddade personuppgifter

Olika typer av skyddade personuppgifter.

 

Kontaktförbud

Åklaren kan besluta om kontaktsförbud.

 

LVU

Vård av unga.

 

Dödsfall

Vem får vad vid dödsfall.

 

Uppehållsförbud pga anknytning

Tidsbegränsat eller ett permanent uppehållstillstånd.

Läs mer >

Kvinnofridspropositionen

Som en följd av Beijingdeklarationen 1995 satsade den svenska regeringen 41 miljoner kronor under 1998 på olika insatser och åtgärder för att förebygga mäns våld mot kvinnor och för att kunna hjälpa och stödja de som blir utsatta.

 

Dessa insatser och åtgärder presenterades i regeringens proposition 1997/98:55 Kvinnofrid. I propositionen betonas att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Man har också tagit fasta på internationella dokument som garanterar kvinnors och flickors mänskliga rättigheter såsom FN:s Kvinnokonvention, FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor samt Beijingdeklarationen och dess aktionsprogram.

 

Utifrån kvinnofridspropositionen infördes den 1 juli 1998, en förstärkning av lagen med ett nytt kvinnofridsbrott i brottsbalken som innebär att om en man begår upprepade brottsliga gärningar, till exempel misshandel, olaga hot eller sexuellt utnyttjande, mot en kvinna som bor eller har bott tillsammans med, och som är ämnade att skada hennes självkänsla, kan han dömas för Grov kvinnofridskränkning.

 

Fler reformer presenterades i propositionen såsom förbud mot köp av sexuella tjänster (sexköpslagen), skärpningar av lagen om förbud mot könsstympning och sexuella trakasserier och en ny paragraf om att kvinnor som utsatts för våld i hemmet bör få stöd och hjälp via socialtjänsten.

Källa