Vad innebär CSR?

"Socialt ansvarstagande baserar sig på idén att alla – om det så är en regering, ett företag, en organisation eller en privatperson – bär på ett ansvar för skapa ett välfungerande samhälle."[1]

 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsarbete[2] handlar om den påverkan som organisationen har på de sociala sammanhangen där man är aktiv.

 

Samhällsengagemanget tar sig ofta uttryck i konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats inom företaget och engagerar ofta personalen. Det kan manifesteras av företaget/ organisationen/privatpersonen på olika kontreta sätt till exempel genom pengar, tid eller kunskap.

 

Företagets sociala ansvarstagande innebär bland annat att man ser till att de anställda är nöjda och att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen samt att ingen grupp diskrimineras på något sätt.

 

Somayas mål och vision

 

Vi på Somaya kvinno-och tjejjour anses vara en av Sveriges ledande kvinnojour och är unika inom området våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

 

Vi tar nu ett modigt steg in i näringslivet genom att söka intressenter som är på gång med, eller i framkant i sitt CSR arbete eller har önskemål om att bli det. Genom att initiera ett unik och realiserbart sammarbete med Somaya ges möjlighet till samhällets aktörer till en investeringsdel i sitt CSR arbete. I ett för samhällets aktörer aktuellt ämne, bland annat hedersrelaterat våld.

 

Genom att engagera sig i CSR frågor tillsammans med Somaya, skapas det unika möjligheter att möta en intressant och stor kundgrupp (bl a kvinnor med utländsk bakgrund). Där vi tillsammans kan skapa gemensamma mål och visioner. I samverkansarbetet kan utrymme ges till oanade resurser (mervärden) och möjligheter (resurseffektivitet) att ta ett aktivt kliv framåt i samhället för mål- och kundgruppen.

 

 

[1] CSR i praktiken, Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar. Grankvist. Liber.

[2] Ibid, s 239.