Somayas historia

Somaya kvinno-och tjejjour är idag en av landets största kvinno- och tjejjourer och var den första kvinno- och tjejjouren i Norden med både köns- och etnicitetsperspektiv.

En kvinna med egna erfarenheter av våld i nära relation upptäckte när hon själv bodde på en kvinnojour att hon bemöttes med fördomar eftersom hon var muslim. Detta sammantaget med den senare erfarenheten av att själv hjälpa andra kvinnor att fly och gömma sig medförde att hon 1998 tillsammans med andra kvinnor som även dem gömt kvinnor som flytt i sina hem startade en kvinnojour med inriktning på muslimska kvinnor. Man såg att kvinnor som sökte skydd i många fall varit isolerade och hade låg kunskap om samhällets möjligheter att hjälpa dem, dessutom hade de många gånger erfarenheter av att inte få stöd i sitt eget nätverk. Man såg även brister i samhällets bemötande av våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren kom att heta Systerjouren Somaya men bytte namn till Somaya kvinno-och tjejjour år 2012.

I dag är Somaya öppen för alla kvinnor oavsett religion, etnicitet och bakgrund. Vi tror att vi, genom att vara en del i systerskapet, kan arbeta mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
 

1998
Under flera år har kvinnor från sina hem skyddat och hjälpt misshandlade kvinnor. Man beslöt att bilda en förening den 15 februari.
 

1999
Systerjouren Somaya blev medlem i Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
 

2000
Systerjouren Somayas första jourlägenhet invigs med plats för två kvinnor.
Tjejjouren Somaya öppnar en egen jourtelefon.
 

2002
Somayas andra jourlägenhet öppnar upp. Nu kan man skydda fem kvinnor med upp till tio barn.
 

2005
Styrka - Boende för tjejer utsatta för hedersrelaterat våld öppnar upp med plats för tre tjejer. Systerjouren Somaya flyttar kontoret till en separat besöksmottagning.
 

2006
Fler än 600 samtal kommer från kvinnor utsatta för våld under detta år.
 

2007
Fler än 100 kvinnor har blivit skyddade i något av Systerjouren Somayas boende.

2008
Systerjouren Somaya firar tioårsjubileum med 200 deltagare.


Systerjouren Somaya blir tilldelad Anna Lindhs minnesfonds pris. I motiveringen står bland annat: "När språkförbistring och majoritetssamhällets fördomar komplicerar en redan svår situation bemöter de kvinnor och tjejer på deras egna villkor."
 

2009

Stadgar revideras så att män kan bli fullvärdiga medlemmar och väljas in i styrelsen.
 

2010

Systerjouren Somaya tilldelas Kurt Perssons stipendium utdelat av Rotary Skanstull för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

Systerjouren Somaya skyddade totalt 63 personer och besvarade över 3500 samtal angående kvinnor utsatta för våld detta år. 

2012
Systerjouren Somaya mottar Aftonbladets pris "Årets Wendela" 2012
Systerjouren Somaya byter namn till Somaya kvinno- och tjejjour

2014 
Somaya utökar med flera skyddade boenden och har sammanlagt 8 skyddade boenden.
Totalt så tar verksamheten emot ca 3000 inkommande samtal under året. 

2015
Emans Hjärta - barnverksamheten på Somaya får tillstånd från Stockholms utbildningsförvaltning för att bedriva pedagogisk omsorg. Det blir den allra första kvinnojouren i Sverige som får bedriva pedagogisk omsorg för barn som lever i skydd. 

2016
Somaya Center - sysselsättningsverksamhet för kvinnor som lever i skydd startas

Feminismens historia

Här kan ni läsa om den svenska feminismens viktiga årtal:

 

1864 Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.

 

1870 Kvinnor får som privatister ta studentexamen ("mogenhetsexamen").

 

1871 Betty Maria Carolina Pettersson, första kvinnan som tog studenten. Avlade examen som privatist. Blev också den första kvinnan som skrevs in vid ett universitet (Uppsala).

 

1913 Anna Herslow och Kristina Frank - första kvinnorna i
stadsfullmäktige i Malmö.

 

1919 Kvinnor får rösträtt och blir valbara.

 

1944 Avkriminaliserades homosexuella förbindelser,
både manliga och kvinnliga.

 

1960 Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.

 

1964 P-piller godkänns i Sverige.

 

1965 Våldtäkt inom äktenskapet förbjuds.


1975 Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om
abort t o m 18:e havandeskapsveckan.

 

1979 Avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp.


1982 Kvinnan får vid giftermål välja sitt eget eller mannens efternamn.


1982 Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.


1998 Lag om förbud av sexuella tjänster.

 

1998 Lagen om kvinnofrid träder i kraft.