Jag kan också simma

Projektets längd

Augusti 2008 - Juni 2009

 

Projektets syfte

Att kvinnor som är brottsoffer genom ett hälsoprojekt öka deras kunskaper i simning, kost och hälsa. Målet var att deltagarna i större utsträckning skulle kunna äga och forma sitt liv på egen hand och därmed tillägna sig ett ökat livsutrymme.

 

Kursens tre moment

Simkurs, teori med fokus på hälsa och kost och praktisk matlagning syftade till att utöver simutbildning erbjuda kunskaper om matens byggstenar, stressfaktorer, kroppens funktioner och reaktionsmönster kopplat till mat och livsrum. Kursen innehöll strategier till förändring och inkluderande motivationsövningar.

 

Deltagarna

Kvinnorna
Kursen var från början planerad för en grupp på tolv våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna har alla tidigare bott hos Systerjouren Somaya och vissa får fortfarande stöd av kvinnojouren. I början av kursen var det ett antal personer som hoppade av och några nya bjöds in att delta där gruppen slutligen bestod av åtta personer.


Kvinnorna hade alla erfarenheter av misshandel från man eller familj. En ung kvinna har berättat att hon nästan blivit dränkt av sina föräldrar, en annan kvinna berättade att vatten väckte skräck i henne eftersom inte kunde simma.

 

Barn
Det var väsentligt att räkna in deltagarnas barn i projektet. De fanns tidigt med i planeringen och vi hade en planering för barnen vid varje kurstillfälle som cirkuslek, vattenlek och gymnastik för barnen. Det visade sig att det behövdes en hel del logistik mellan de olika lokalerna, duschning av barn och pauser för mellanmål. De volontärer som var aktiva i projektet gjorde en jätteinsats.

 

Utvärdering / reflektion och slutsatser

Flera av kvinnorna har fått kunskaper i att simma men känner sig i dag inte helt bekväma med att själva ta sig en simtur. De menar att de skulle behöva praktisera det de lärt sig och i kvinnornas utvärdering menar de att simpassen på 45 minuter varit för korta.

 

Det var oerhört svårt att få en avskild för denna grupp kvinnor på någon av Stockholms stads simhallar. Delvis berodde detta på att framför allt simklubbar och brand försvaret hade första prioritet vad gäller simtider. Tyvärr fick vi en simtid i en av Stockholms ytterområden tidig lördag morgon, något som gjorde det extra svårt för kvinnorna med mindre barn.

 

Många tyckte att "Må Bra" delen varit fantastiskt och att kursledaren Lena bidragit med nyttig kunskap och bra verktyg för att göra små förändringar i vardagen, framförallt då det gäller mat och stresshantering. Flera av deltagarna tryckte just på insikter de fått kring hur det vi stoppar i oss påverkar vårt humör, vår ork och det allmänna måendet.

 

Sammantaget menade kvinnorna som genomgick kursen att man behövt mer tid på sig och flera pass. Detta gällde simlektionerna, måbra kursen och även passet som handlade om sexualitet. Eftersom nästan alla dessa pass tolkades så krävde passen även längre tid.

 

Skriftlig information till deltagarna fanns endast tillgänglig på svenska vilket innebar att man inte själv fick möjligheten att ta in information på egen hand. För nästkommande projekt vill jag att betydligt mer resurser läggs på tolkning och översättning av eventuellt textmaterial eftersom detta också handlar om att skapa tillgänglighet, transparens och trygghet hos deltagarna.

 

Sammafattningsvis har kvinnorna uppskattat kursen mycket. De upplever att de fått mer energi och bra verktyg för att göra små förändringar i sin vardag både vad gäller stress, mat och deras möjligheter att fatta beslut kring vardagliga situationer. Flera av dem kan simma och de vill alla lära sig mer om kropp och hälsa vilket visar på projektets goda resultat.