Projekt

Här presenterar vi ett urval av våra avslutade och pågående projekt. Vill du veta mera? Kontakta Kansliet, se fliken kontakt.

Somaya kvinno-och tjejjour är en mångspråkig kvinnojour som i över tio år arbetat med frågan om mäns våld och hot mot kvinnor. Under 2009 genomför vi ett projekt tillsammans med filmproducenten Annika Ernst, som heter "Ur barnens perspektiv". Projektet ägs av Sveriges Kvinnojourers Riksförbund och har finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden.

 

Projektet handlar om att möta föräldrar med invandrarbakgrund och praktiskt öppna upp för samtal som visar barnets perspektiv.

 

Läs mer >>

Mellan heder och skam- ett Eu projekt

Sedan 2010 har Somaya i samarbete med kvinnojourer i Norge, Danmark och Finland drivit ett projekt som förutom att dela med sig av metoder till varandra vad gäller arbete mot hedersrelaterat våld, även i december 2012 anordnade en internationell konferens med föreläsare från regeringarna i Norge och Danmark. I projektet har ett delmål även varit att skriva en rapportering av de olika ländernas handlingsplaner och arbete mot hedersrelaterat våld. Projektet har även producerat en handbok med "Best practice" som finns utgiven på engelska.

På lika villkor -ett återbyggnadsprojekt

Det har under lång tid planerats för ett projekt som undersöker vilka behov som de kvinnor som flyttar från Somayas skyddade boenden uttrycker och under 2012 så fick vi den möjligheten. I projektets referensgrupp har personer från Socialstyrelse, Länsstyrelsen i Stockholm, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm och Personal från unga Kvinnors Värn.

8 kvinnor och 4 professionella intervjuades om sina erfarenheter av Somayas skyddade boenden och om tiden efter skyddat boende. Forskaren Helena Bergström skrev en rapport med analyser av intervjuerna och kunde konstatera att insatserna kring kvinnorna är kortsiktiga – likaså beskrev kvinnorna deras egen situation utan långsiktiga mål. Kvinnorna som intervjuades berättade också om strukturell diskriminering och fortsatta svårigheter i form av hot och att leva med skyddade personuppgifter. Projektet hade två workshops med professionella och med kvinnorna för att utforska vad det finns för insatser som skulle kunna möta de problem målgruppen beskrev i intervjuerna. Ett av resultaten är en önskan från kvinnorna om att ha möjlighet att träffa personer i samma situation, få stöd med barnpassning, arbetspraktik och coachningssamtal i form av en mötesplats. Under december 2012 anordnade Somaya en konferens där resultaten presenterades. Läs forskarens rapport här >>

Under sommaren 2009 upprepades succén från året innan och ett läger med äldre och yngre kvinnor anordnades med stöd från Brottsoffermyndigheten.

 

På temat "Min gräns" varvades gruppsamtal med fysisk aktivitet och feministiskt självförsvar som fördes på två språk. Tack vare suveräna volontärer hade barnen passning så att mammorna kunde slappna av och tänka på sig själva.

 

Lägret var mycket lyckat och gav vänskapsband för livet.

 


Läs mer >>

 

Projektets längd

Augusti 2008 - Juni 2009

 

Projektets syfte

Att kvinnor som är brottsoffer genom ett hälsoprojekt öka deras kunskaper i simning, kost och hälsa. Målet var att deltagarna i större utsträckning skulle kunna äga och forma sitt liv på egen hand och därmed tillägna sig ett ökat livsutrymme.

 

Kursens tre moment

Simkurs, teori med fokus på hälsa och kost och praktisk matlagning syftade till att utöver simutbildning erbjuda kunskaper om matens byggstenar, stressfaktorer, kroppens funktioner och reaktionsmönster kopplat till mat och livsrum. Kursen innehöll strategier till förändring och inkluderande motivationsövningar.

 

Läs mer >>

Bakgrund
Nancy, en tjej som bodde i vårt boende för tjejer utsatta för hedersrelaterat våld frågade sommaren 2007 om vi kunde lära henne att cykla. Hon berättade att hennes föräldrar menade att man förlorade "mödomshinnan" om man cyklade och att detta var orsaken till att hon aldrig fått lära sig cykla.

 

Detta var upprinnelsen till att vi sökte projektmedel och under sommaren 2009 kunde projektet utföras.

 

Läs mer >>

Övriga Projekt

  • Somaya center 
  • Emans Hjärta- barnverksamhet
  • Seglarläger
  • Barnsommar
  • Feministiskt försvar