Med anledning av Fadimes 10 åriga dödsdag

Det är nu 10 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Sverige reagerade med fasa och visade på en stark ovilja att tala om det som Fadimes död satte fingret på; att människor drabbas av våld från närstående för att man själv vill välja den person man ska leva sitt liv med. Fadime valde en universell mänsklig rättighet, och för detta blev hon mördad.

 

Mycket har hänt på de tio år som passerat. Sverige har drabbats av flera mord; Sara, Pela, Jinan, Abbas. En mängd insatser och medel har pytsats ut från regeringen. Till en början likt en vattenspridare som försöker sig på att släcka flera eldhärdar. Man droppade möjligheter till stora och små föreningar, etniska organisationer, religiösa samfund att söka medel för att motarbeta heders-relaterat våld vilket i dag, 10 år senare måste anses vara misslyckat.


Vi är fortfarande inte överens om hur man ska definiera hedersrelaterat våld –är det religion, kultur, kön, etnicitet som isolerade faktorer eller kan det hedersrelaterade våldet med ett intersektionellt perspektiv förklaras utifrån flera faktorer i ett samspel? Är allt våld mot kvinnor ett könsvåld eller kan hedersrelaterat våld även visa en mer komplex bild; att kvinnor kan vara förövare, och att män kan vara offer?

 

Vi har sedan 2007 sett hur regeringen särskilt observerat hedersrelaterat våld genom att särskilja detta från insatser (för våldsutsatta kvinnor), det tycker vi är bra. 2009 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur många unga som upplever begränsningar i sitt val av livspartner och så många som 8 % svarade att det var så. I regeringens senaste handlingsplan ska åtgärder mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmakts-äktenskap föreslås.

 

Vi har trots regeringens olika handlingsplaner tyvärr sett att vi fastnat i ett spår som mycket avhandlar själva ingåendet i äktenskapet. Det är att återigen plocka fram vattenspridaren för att släcka en eldhärd.

 

Systerjouren Somaya är den första kvinnojour i Sverige med målgruppen kvinnor med utländsk bakgrund och/eller utsatta för hedersrelaterat våld. Vi har störst erfarenheter i Sverige att möta kvinnor och barn utsatta för våld med hedersrelaterade motiv. Vi ser tydligt hur målgruppen personer utsatta för heders-relaterat våld oftast är en kvinna med barn som vill ut ur ett äktenskap.

 

Därför menar vi att begreppet tvångsäktenskap måste utvidgas till att även omfatta tvånget att vara kvar i äktenskap. Det är varje människas rätt att göra egna val och rätt att leva ett värdigt liv. Vi kan visa på siffror om att kvinnor utsatta för våld boende på Systerjouren Somayas skyddat boende i 65 % av fallen polisanmäler och fullföljer en rättsprocessen. Detta ställer krav på lagen och rätts systemet och därför menar vi att det finns stora svagheter vad gäller brott i hederns namn.

 

Det ska vara brottsligt att tvinga en person att hoppa från balkongen, något som radioprogrammet Kaliber beskrev så sent som i december 2011. Det ska vara brottsligt att tvinga en annan människa att ta självmord, det ska vara brottsligt att kränka och det ska vara brottsligt att sprida rykten i hederns namn. I en kvinno- och tjejjour är uppdraget många gånger att skydda, ge råd och vägledning i den akuta situationen, vilket många av landets kvinnojourer gör storartat.

 

Tyvärr finns ett vacuum tiden efter skyddat boende. Många undersökningar visar på stor psykisk ohälsa, lågt samhällsdeltagande och i flera fall ett återvändande till en våldsam relation. Vems är ansvaret efter den mest akuta fasen, och vem ser till de barn som växer upp under sådana förhållanden??

 

Därför kräver nu Systerjouren Somaya att Sveriges folkvalda initierar en översyn i svensk lagstiftning för att se hur man kan lagföra förövarna av hedersrelaterade våldshandlingar.

Vi kräver även att regeringen ser över hur människor, men främst kvinnor i Sverige år 2012 fortfarande inte har rätt att skilja sig inom vissa samfund.

Vi kräver även att man ser över de långsiktiga insatser som offer för hedersrelaterat våld i många år visat att de är i behov av.