Våldsutsatta kvinnor- hur kan jag i vården bli bättre på att bemöta?

Hur många kvinnor söker inte sjukvård för ospecifika symtom när det egentligen handlar om att de utsätts för psykisk/fysisk misshandel?

Jag läste om Systerjouren Somaya i en tidningsartikel tidigt i höstas och tänkte direkt att det kunde vara något för vårt nätverk. Susanne Namaani kom till vår första nätverksträff och höll en mycket uppskattad och intressant föreläsning. Föreläsningen ledde till att det väcktes en del frågor och funderingar och intressanta diskussioner.

När man arbetar som sjuksköterska möter man utsatta kvinnor och deras anhöriga både inom akut- och öppenvård och genom att blir bättre på att indentifiera och bemöta dem blir vi också bättre på att ge dem rätt hjälp.
Monica Bjerkenstedt,leg.sjuksköterska

Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad

2-årsregeln - en kvinnofälla?

"2-årsregeln – en kvinnofälla?" var rubriken på ett seminarium som ordnades nyligen här i Sollentuna.
Föreläsare var Barbro Sjöqvist från Advokatbyrån Barbro Sjöqvist AB och Susanne Namaani och dessa två kompletterade varandra på ett utmärkt sätt. Den ena med utgångspunkt i lagar och juridik, - den andra i mångårig erfarenhet av personliga möten med kvinnor i den extra svåra situation det innebär att vara våldsutsatt, att varken behärska språket eller känna till sina rättigheter och samtidigt vara helt beroende av den man som uppehållstillståndet är kopplat till. Inte sällan har kvinnan dessutom barn med sig.
Publiken som bestod av representanter från Polisen, Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Socialtjänsten, politiken mm var fångade av föreläsarna från första stund och hade många olika frågeställningar till dessa.
Jag kan varmt rekommendera Susanne som på ett mycket engagerat och kompetent sätt sätter in dessa frågor i ett större sammanhang samtidigt som hon genom sina berättelser från sina många möten med kvinnor får oss att komma dessa och deras utsatthet mycket nära. Skickligt!

 

- Charlotta Brattberg, Samordnare barngrupper/kvinnofrid Förebyggande enheten, Socialkontoret Sollentuna Kommun

Hedersrelaterat våld- hur kan jag som Polis bli bättre på att se våldet?

"Polisen i Kalmar Län engagerade Susanne Namaani från Systerjouren Somaya, tillsammans med brottsoffersamordnare Anders Svahn från polisen i Växjö, att föreläsa för främst yttre polispersonal i länet. I januari och februari 2011 genomfördes fyra heldagsutbildningar i hedersrelaterade brott. I utvärderingarna framkom att deltagarnas totala intryck av utbildningsdagen var mycket positivt. Vid en föreläsning ansåg 100% av deltagarna att det totala intrycket av dagen var bra."

- Ewa Weidemar, Kriminalinspektör, Relationsbrottsteamet, Polisen i Kalmar Län

 

"Föreläsningen var mycket bra och uppskattad, tanken var att visa utredarna att ni finns och vilken kompetens ni besitter så att de vet vart de kan vända sig när de behöver hjälp- vi har ju under årens lopp haft olika föreläsare från er, ni alltid varit väldigt väl förberedda och gjort bra framträdanden"

- Ann Hansson, kriminalinspektör tillika kurschef Polisen

 

Somaya- Hedersrelaterat våld


"Kvinnojouren Malva i Flen anordnade en föreläsning den i september i år om fördomar kring hedersrelaterat våld med överrubrik " Det finns inte hos oss" där man skulle ta upp: Vad hedersrelaterat våld är, Hur yttrar det sig, Vilka drabbas, och Vad kan vi göra. Föreläsningen var öppen för allmänheten. Vi hade tagit kontakt med Systerjouren Somaya för att få hjälp med föreläsare och Najla förmedlade budskapet på ett mjukt och väldigt övertygande sätt. Hon fick publikens uppmärksamhet och det var många frågor som diskuterades"
- Kvinnojouren Malva

 

"Föreläsaren hade lång erfarenhet och kunskap i ämnet och hennes engagemang var stort"
- Verksamhetsutvecklare Stjärnjouren

 

Mina värderingar- workshop

"Vi lärde oss mycket om oss själva under en utbildningsdag med Somaya. Vi lärde oss att trots att vi alla i vår arbetsgrupp starkt fördömer all typ av våld har vi på grund av olika egna erfarenheter, kulturell bakgrund, värderingar flera sätt att bemöta människor som är utsatta för våld. När det gäller barn kan vi luta oss på den svenska lagstiftningen. Det är enklare. Men det finns tyvärr ibland s.k. "gråzoner" som vi kan möta både i vår verksamhet och som privatpersoner. Vi tycker att det var mycket värdefullt att få tid att reflektera över hur vi tänker och känner kring dessa frågor. Vi kommer nu tillsammans med Somaya att arbeta vidare för att stärka ramarna kring hur vi bemöter dessa frågor inom ramen för vår verksamhet.

"Jag kan varmt rekommendera Somaya som utbildare och handledare i dessa frågor".
Katinka Levin
Barn i väntan och Barn i start
Botkyrka kommun