Somaya kvinno- och tjejjour har under sina 15 års verksamhet uppmärksammat och identifierat ett stort behov hos barn som placeras på jouren tillsammans med sina mödrar att få pedagogisk omsorg i organiserad form. Vi ser ett behov att tillfredsställa barnens behov av och rätt till lärande, pedagogisk utveckling, trygghet, struktur och förutsägbarhet. Vi har haft stor framgång i att inom tre veckor ordna fungerande skolgång för barn över 7 år men vi har haft svårigheter att finna fungerande lösningar för de mindre barnen. Resultatet har i många fall blivit att barnen blivit hemmavarande på de skyddade boenden tillsammans med sina mammor. Detta är naturligtvis problematiskt för både barnen och deras mödrar. Barnen blir isolerade och ensamma och mödrarna blir begränsade i sin strävan att starta ett nytt liv och ombesörja praktiska göromål inför ett självständigt, värdigt liv utan våld efter utflytt. Vi ser också upprepade fall där mammors rätt och möjlighet till förvärvsarbete o/eller sysselsättning begränsas trots kommunens skyldighet att ombesörja omsorg för barn så föräldrar kan förvärvsarbeta. [1]  Dessutom ser vi det som problematiskt att barnen följer med på polisförhör, advokatmötet, möten med myndigheter osv. Vi har inom Somayas verksamhet löst det med att vi tar hand om varje enskilt barn under dessa möten men ser istället ett behov av mer varaktig och organiserad omsorg. Somaya har även sedan start haft ett tydligt och definierat barnperspektiv där vi ständigt vidareutvecklar rutiner och policy samt styrdokument för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att tillfredsställa barnen behov.  Somaya har i det arbetet även en dedikerad tjänst, barnsamordnartjänst, som ansvarar för att göra tiden på jouren så bra som möjligt för barnen.  Idag har vi ett tydligt barnperspektiv där varje barn får egen handlingsplan, egen genomförandeplan, egen kontaktperson, samt möjlighet till Trappan samtal med personal på eget språk. Vi har naturligtvis gemensamma aktiviterer och samtal med barnen men har sett ett behov för ett mer långsiktig och organiserad verksamhet.  

Barn som följer med sina mammor till Somayas skyddat boende har även en både speciell och komplicerad situation. 50 % av barnen är själva utsatta för våld och 100 % har bevittnat våld mot sin mamma. Pga. våldets natur har 70 % av barnen varit tvungna att bryta med hela sitt nätverk, inte bara familjen. [2] När barnen kommer till Somaya är de ofta helt isolerade, utan möjlighet att kontakta, familj, vänner, grannar, skolkamrater osv och måste vi inflytt hos Somaya bygga sitt sociala liv från början igen. Vi ser det som nödvändigt att skapa förutsättningar för att barnen ska få dessa rättigheter säkerställda.

[1] FN, Barnkonventionen, artikel 18

[2] Somayas verksamhetsberättelse, 2013

[3] Barnkonventionens artikel nr 19 samt 20. Samhällets skyldighet att säkerställa varje barns rätt till ett liv utan någon form av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling samt rätten till särskilt skydd och bistånd. FN, Barnkonventionen.